Soubor MIKEŠ

Vznikl z dlouholeté spolupráce Mateřské školy Čtyřlístek se ZUŠ v Říčanech a navazuje na dlouholetou tradici, která byla přerušena v roce 2018. Rádi bychom, aby soubor opět navštěvovaly děti od 4 do 18 let. MŠ pracuje pouze s nejmladšími dětmi od 4 do 7 let, které Čtyřlístek navštěvují. Seznamujeme je s lidovou písní, základní rytmizací, tancem a snažíme se u nich vzbudit zájem o lidové muzicírování. Soubor je výběrový. První setkání bude zkušební a bude prováděn výběr z přihlášených zájemců.

O první zkoušce budete informováni.

Počet členů v MŠ je max. 25.

Kritéria pro přijetí: zájem o lidovou píseň, soustředěnost po celou dobu zkoušky, dobré rytmické cítění, čistý zpěv, dobrá pohybová schopnost – příprava pro tanec, schopnost vystoupit na veřejnosti, samostatnost.

Zkoušky probíhají v aule každou středu od 12:15 hod. do 13:00h. Následně děti odcházejí domů nebo do svých tříd. O případné změně budete informováni.

Mimořádné zkoušky probíhají podle potřeby v MŠ nebo ZUŠ.

Zkoušky jsou povinné.

Veškeré informace budou zveřejněny na vývěsce, webových stránkách, prostřednictvím Lyfle).

Všechny děti se zúčastňují veřejných vystoupení. Účast je nutná.

Soubor vedou – Šárka Skůpová (731 449 153), Michaela Hoffmannová, Natálie Křečková, Adéla Gazdová.

Veškeré dotazy zodpovíme ve třídě Skřivánků.

Program práce dětského folklorního souboru Mikeš

Filozofie Souboru je podchytit hudebnost dětí a lásku k lidové písni a tvorbě již v předškolním věku, vztah k městu, regionu, kraji a zemi ve které žijí, práce v kolektivu a vzájemná podpora, pocit zodpovědnosti.

Cíle:

 • Vokální dovednosti – rozšíření hlasového rejstříku, kultivovaný projev, návyky – postoj, zpěv polohlasem, výslovnost, respektovat instrumentální doprovod
 • Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, seznámit děti s hudebními vyjadřovacími prostředky
 • Kooperace při instrumentálních doprovodech, kolektivním i sólovém zpěvu, tanci
 • Získat pocit zodpovědnosti – spolupráce při fázi nácviku i veřejných vystoupeních
 • Koordinace pohybu s rytmem, hudebním doprovodem, reakce na změny dynamiky, tempa a výškový pohyb melodie
 • Přirozený nácvik správného dýchání
 • Naučit se reagovat na signál (dirigování)
 • Vnímat harmonii, vyčlenit melodii na pozadí doprovodu
 • Naučit se být ohleduplní při sledování výkonu druhého
 • Vést k tvořivosti – instrumentální dovednosti, hra na rtm. Nástroje
 • Posilovat pocit zodpovědnosti za kvalitu výkonu
 • Schopnost spolupráce
 • Pěstovat smysl pro estetické vnímání světa

Realizace:

 • Krátké hry na koordinaci pohybu, rytmizaci
 • Krátká dechová a hlasová cvičení
 • Nácvik písní, básní a tanečků
 • Společná setkání (zkoušky se ZUŠ – muzika)
 • Veřejná vystoupení v rámci města regionu, kraje atd.
 • Spolupráce s rodiči při nácviku doma a při přípravě akcí

Podmínky a pravidla souboru Mikeš 2023-24