Vnitřní řád školní jídelny

1)      Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí.

  • Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.

Je dodržován HACCP. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v ředitelně školy a u vedoucí ŠJ MŠ.

ŠJ MŠ zajišťuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců. Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny.

Při podávání jídel ve třídách dohlíží na dětské strávníky pedagogický dozor, případně další zaměstnanci MŠ. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda (dle Školního řádu). Nesnědené jídlo strávník vrací společně s použitým nádobím na určené místo. Vynášení obědů a svačin z MŠ je zakázáno. Pouze v případě, že strávník onemocní a jeho zákonný zástupce nestačí odhlásit oběd do 8,15, si jej může vyzvednout (dle vyhlášky č.107/2005Sb o školním stravování). Strávníci přihlášení k celodennímu stravování, kteří mimořádně odcházejí domů po obědě, si svačinu nemohou odnášet s sebou. Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují. Dítě se v MŠ nestravuje pouze ve výjimečných případech nebo na základě lékařského potvrzení.

Dietní stravování:

ŠJ je schopná vyjít vstříc rodičům, kteří žádají pro své dítě dietní opatření na základě doporučení a přesné specifikace dětského lékaře. Může se jedna o přípravu bezlepkové diety, diety s vyloučením mléčné bílkoviny, laktózy nebo mléka absolutně, šetřící dietu. ŠJ je schopna v některých případech zajistit při stravování individuální vyloučení alergizujících potravin. V případě složitějších diet či kombinací dietních opatření může ŠJ řešit stravování dítěte Dohodou o dietním stravování nebo Dohodou o úpravě stravování dítěte (podávání stravy připravované v rodině dítěte=převzetí plné zodpovědnosti zákonného zástupce za stravování dítěte).Rozhodnutí o způsobu řešení je v plné kompetenci vedoucí ŠJ. Zákonný zástupce dítěte s dietním opatřením je povinen nahlásit co nejdříve vedoucí ŠJ změnu o ukončení opatření na základě výsledků odborného vyšetření. Školní jídelna spolupracuje s nutričním terapeutem, který vystavuje vždy na 3 měsíce nový certifikát a průběžně proškoluje personál .Škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se nesamozásobuje zeleninou a ovocem. (Pouze ve výjimečných případech týkajících se diet, viz výše).

2)      Provoz  ŠJ  MŠ

Svačina:                      9,00 – 9:15 hodin

Oběd:                          11,45 – 12:15 hodin

Svačina:                      14,30 hodin

Případný odběr do jídlonosičů v 11,30 hodin (v případě, že je dítě nemocné a rodiče nestačí oběd odhlásit do 8,15 hodin. Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 30 minut v návaznosti na program dětí.

3)      Pitný režim

Děti i personál mají k dispozici vodu od 7 hodin. Čaj již od 8 hodin. Paní kuchařky doplňují neslazený čaj a vodu po svačině do konvic ve třídách. V období tepla, pokud jsou děti venku, mají k dispozici pití s hrnečky, na procházky nosí paní učitelky ovocnou šťávu a kelímky, aby měly děti i ony samy pravidelný přísun tekutin. Paní učitelky mají pravidelně k dispozici minerální vody, které jsou uloženy v kuchyňkách na jednotlivých patrech. Paní kuchařky a paní uklízečky mají pití k dispozici v denní místnosti.

4)      Výše stravného

Viz pokyn ředitelky MŠ

5)      Placení stravného

Placení se provádí převodem z účtu nebo složenkou na účet školy.

Číslo účtu:  27-9626880207/0100

Variabilní symbol uděluje mateřská škola první den nástupu dítěte do školky.

Úhradu stravného na příslušný měsíc je splatná do 15. dne v daném měsíci.

 6)      Přihlášky ke stravování

Vyplňují se první den nástupu dítěte do mateřské školy v přidělené třídě. Přihláška je aktivní po celou dobu docházky do MŠ. Při změnách, kontaktujte vedoucí ŠJ.

7)      Odhlášení ze stravování

         Osobně, telefonicky na čísle 731449154 nebo prostřednictvím aplikace LYFLE den předem, nejpozději však do 8:15 hodin stávajícího dne. Odhlášení dítěte s dietní stravou na čísle 730132493.

Pokud rodiče nestačí odhlásit dítě z oběda v den, kdy např. náhle onemocnělo, mohou si pro oběd přijít do 11:30 hodin a odnesou si jej ve vlastním jídlonosiči. V případě, že má dítě nahlášenou celodenní stravu a výjimečně odchází z MŠ po obědě, nemá na odpolední svačinu ani na její náhradu nárok. Veškeré změny, dietní opatření v průběhu školního roku podložená odborným vyšetřením a doporučením dětského lékaře, provádí zákonný zástupce písemně formou žádosti.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

8)      Jídelní lístek

 Paní kuchařka vyvěšuje jídelní lístek na chodbě ve vstupní hale vždy v pátek. Vedoucí školní jídelny umisťuje jídelní lístek na webové stránky MŠ, sekce Stravování v MŠ, vždy v pátek, ve výjimečných situacích nejpozději do neděle.

9)      Stav účtu

Každý zákonný zástupce a dospělý strávník může požádat o informaci o stavu svého konta na tel. č. 731449154 od 9:00 hodin do 15:00 hodin.

10)    Vyúčtování na konci školního roku, k 31.8.

Děje se na základě předběžného zjištění o způsobu vyrovnání u všech strávníků, které se provádí během měsíce června:

a) ponecháno na kontě po dobu docházky dítěte

b) zasláno zpět na účet zákonného zástupce

Nejpozdější termín zaslání přeplatků je 31.10.

11)    Doba prázdnin, celodenní mimoškolní akce, případné mimořádné  volno (havarijní a plánované  odstávky elektrické energie, plynu, vody, apod.)

V těchto dnech jídelna nevaří. V případech plánovaných odstávek, prázdnin apod. budou o termínech zákonní zástupci s předstihem informováni na nástěnkách v hlavním vestibulu MŠ.

12)    Dotazy, připomínky

Případné dotazy, podněty, připomínky a stížnosti můžete podat či řešit přímo s vedoucí ŠJ MŠ nebo s paní ředitelkou MŠ.

13)    Covid-19

 Opatření ve školní jídelně budou kopírovat nařízení vlády dle aktuální pandemické situace COVID-19.